Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Oprechte zorg voor 'People, Planet & Prosperity'

De aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) groeit de jongste jaren exponentieel, zowel vanuit de maatschappij als vanuit de overheid. Op die evolutie heeft Pami niet gewacht, integendeel.

Al sinds 2013 is Pami het enige Belgische bedrijf in zijn sector met een MVO Prestatieladder-certificaat.

Als familiale kmo namen we daarmee onze verantwoordelijkheid voor people, planet and prosperity, lang voordat enige wettelijke verplichting op dit domein van toepassing wordt.

Bewust bezig zijn met de impact van onze activiteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering zijn voor Pami dan ook geen holle begrippen of slogans. Het is de toekomst. Dat toont - naast onze MVO-certificering door Kiwa - ook ons Duurzaamheidsverslag op een objectieve, meetbare wijze aan.

MVO Prestatieladder

Download ons MVO-Certificaat.

Meer weten over MVO Prestatieladder? Klik hier

Elektriciteit

Dankzij een efficiëntere benutting van het machinepark en aanzienlijke investeringen in relighting, frequentiegestuurde stofafzuiging en hoogrendementsmotoren, wist Pami zijn elektriciteitsverbruik sinds 2006 stelselmatig terug te dringen. En dat ondanks de omzetgroei van 120% die sindsdien werd gerealiseerd.

Het totale elektriciteitsverbruik daalde in vijftien jaar met 43,5%, het verbruik per 100 euro omzet met maar liefst 62%! Van de 1,16 MkWh elektriciteit die we in 2021 nog nodig hadden, produceerden we bovendien maar liefst één derde met eigen zonnepanelen.

Aardgas

Ook bij het aardgasverbruik zien we dezelfde consequente daling, in tegenstelling tot wat je zou kunnen verwachten op basis van de groei van het bedrijf.

Hier maken vooral de optimalisatie van de bedrijfsprocessen en de betere sturing van de verwarming in de kantoren het verschil.

Het lagere verbruik resulteert automatisch ook in minder emissies, die we bovendien altijd ruim onder de wettelijk toegestane waarden weten te houden. Beter presteren dan wat strikt genomen gevraagd wordt, ligt ook op dat domein in onze natuur.

CO2

De spectaculaire daling van ons elektriciteits- en gasverbruik resulteerde over de voorbije 15 jaar in meer dan 40% daling aan CO2-emissies.

Voor de verdere reductie van de CO2-uitstoot focussen we momenteel vooralop de verdere optimalisatie van de processen die we zelf in de hand hebben, en die we bijgevolg zelf structureel kunnen verbeteren.

Het is onze ambitie om daarmee tegen 2026 CO2-neutraal te zijn.

Proceswater

Doorheen de jaren wisten we onze productieprocessen zodanig te optimaliseren dat we vandaag nog maar één derde nodig hebben van het proceswater dat we in 2006 gebruikten.

Aan de basis daarvan ligt een gesofisticeerde ontvettingsinstallatie. Het water van die installatie wordt na ontvetting ververst en systematisch hergebruikt. Het kleine restant aan afvalwater van het ontvettingsprocédé wordt niet geloosd, maar afgevoerd door een erkende verwerker. Pami is daardoor officieel erkend als ‘nullozer’ van proceswater.

Karton

In 15 jaar tijd drongen we het verbruik van karton met 76% terug. Bovendien is de 9,8 ton karton die we jaarlijks nog gebruiken voor 100% gerecycled materiaal.

Karton wordt bij Pami vooral als verpakkings- en beschermingsmateriaal gebruikt. Zo krijgen we goederen zuiver en zonder beschadigingen bij onze klanten. Alle karton dat we hiervoor gebruiken wordt door ons montageteam teruggenomen, gesorteerd en hergebruikt.

Kunststoffen

Door bewuste productontwikkeling werd de afgelopen jaren het gebruik van kunststoffen sterk teruggedrongen. De thans gebruikte kunststoffen zijn daarenboven voor 100% recyclebaar.

Duurzaam bosbeheer

Sinds 2011 draagt ons beheerssysteem het PEFC-label (Programme for Endorsement of Forest Certification).

Dankzij deze certificering kunnen we onze klanten houtproducten uit duurzaam beheerde bossen aanbieden zonder meerprijs.

PEFC respecteert en steunt op wereldwijde, internationaal overeengekomen procedures voor certificering en duurzame bosbouw. De controle van de procedures wordt uitgevoerd door onafhankelijke organisaties.

Recycling

Door het gebruik van hoogwaardige, kwalitatieve materialen hebben onze producten een zeer lange levensduur en zijn ze bovendien 100% recyclebaar.

Aan het einde van de levenscyclus engageert Pami zich dan ook om zijn producten terug te nemen voor recyclage.

Ethisch ondernemen

Oprecht streven naar een rechtvaardige, vredevolle en inclusieve samenleving is ook een hoeksteen van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Daarom onderschrijven we alle zeventien doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties.

Omdat we ethisch handelen zeer hoog in het vaandel dragen, krijgt ook doelstelling 16, ‘Peace, Justice and Strong Institutions’ onze bijzondere aandacht. Zo eisen we onder andere van al onze leveranciers dat ze de mensenrechten zoals omschreven door de VN voorstaan en dat ze een anticorruptiebeleid hebben. Al onze medewerkers en onze leveranciers hebben zich hiermee akkoord verklaard.

Pami - ISO 14001 - ISO 9001 - UKAS

ISO 14001-certificaat

Al in 2003 behaalde Pami, als eerste in de sector in België, het ISO 14001-certicaat. Het ultieme bewijs dat ons engagement om onze impact op het milieu steeds verder te verkleinen diep in onze genen zit.

DUURZAAMHEIDSVERSLAG

Jaarlijks leggen we in ons duurzaamheidsverslag verantwoording af voor ons handelen als onderneming. Naast onderwerpen als milieu, energieprestaties, gebruik van grondstoffen en veiligheid komen daarin ook onze bijzondere aandacht voor handelsethiek aan bod. Het welzijn van onze medewerkers staat daarin met stip op één, meteen gevolgd door onze integere manier van handelen en onze sociale verantwoordelijkheid als onderneming.

Download onze duurzaamheidsverslagen

Editie 2022-2023

Editie 2021

Editie 2020

Editie 2019

Editie 2018

Editie 2017

Editie 2016

Editie 2015

Editie 2013

Editie 2012

Editie 2011